Card đồ họa rời trên laptop là gì ? Cách đặt tên ? Hãng nào tốt nhất ?

Card đồ họa rời trên laptop là gì ? Cách đặt tên ? Hãng nào tốt nhất ?